In de bestuurlijke organisatie is het van belang een goede balans te vinden tussen gekwalificeerd bestuur, professionele zorg en begeleiding, invloed door ouders/verwanten en (mede)zeggenschap door bewoners.

In de Stichting GOED wonen Oisterwijk worden de activiteiten en de financiële middelen ondergebracht die samenhangen met het exploiteren van de woonvoorziening GOED wonen Oisterwijk. Het bestuur van de stichting wordt samengesteld uit 5 bestuurders, waarvan 2 ouders.

Door het bestuur van de Stichting GOED wonen Oisterwijk zijn commissies ingesteld, bestaande uit ouders/verwanten, die het bestuur op specifieke terreinen gevraagd en ongevraagd adviseren. Voor de begeleiding en ondersteuning van de bewoners is een professionele zorgorganisatie gecontracteerd.

Er is een Stichting Steunfonds GOED wonen Oisterwijk opgericht, die giften, donaties en eventuele exploitatie overschotten beheert. Vanuit dit fonds kunnen tegenvallers, zoals bijvoorbeeld leegstand alsook noodzakelijke investeringen in de inrichting opgevangen worden. Deze Stichting heeft de SBBI status (sociaal belang behartigende instelling). De Stichting Steunfonds GOED wonen Oisterwijk heeft dezelfde bestuurders als Stichting GOED wonen Oisterwijk.

Daarnaast is er een vereniging van ouders/verwanten die met name zorg draagt voor de verbinding en solidariteit tussen de bewoners en hun ouders/verwanten. Het bestuur van de Vereniging GOED wonen Oisterwijk wordt uit de ouders/verwanten door de ouders/verwanten gekozen.

De Vereniging kent werkgroepen bestaande uit ouders/verwanten en, indien gewenst, aangevuld met bewoners en/of een teamlid, die bepaalde regelmatig terugkerende taken uitvoeren.

Uit de leden van de vereniging wordt een Raad van Belanghebbenden benoemd. Deze Raad ziet erop toe dat de belangen van de bewoners, overeenkomstig de doelstelling van GOED wonen Oisterwijk, goed worden behartigd door het Stichtingsbestuur. Hiertoe heeft de Raad een aantal statutair vastgelegde taken en bevoegdheden.

De onderlinge relaties en communicatie tussen de diverse bestuurlijke organen worden in statuten, huishoudelijk reglement en protocollen vastgelegd.

Bovenstaande uitleg hoort bij de schematische weergave: “Organogram GOED wonen Oisterwijk” (u kunt dit openen door erop te klikken)